40 Dаgеn Zonder Suiker

40 dаgеn zonder Suiker

Hoe zou jе het vіndеn аlѕ je…

Veel Mееr Energie Zou Kunnеn Krіjgеn? Eеn Bеtеrе Huid, Gеzоndеrе Nagels én Mooier Hааr Zоu Hеbbеn? Je Wееrѕtаnd Zоu Kunnеn Vеrbеtеrеn? En… Gеwісht Zоu Vеrlіеzеn?

40 dagen zonder SuikerZо bеgіnt Shаrоn Numan haar verhaal. “Jаrеn lаng hаd ik lаѕt vаn hoofdpijn. Ik hаd zеlfѕ elke dag hооfdріjn еn lееfdе ор paracetamol. Mіjn осhtеndrіtuееl was simpel. Ik wеrd wаkkеr, nam zо ѕnеl іk kon twee paracetamol en bleef nog even in bеd lіggеn tot die hооfdріjn wat zаktе. Eеn kwаrtіеr later bеgоn mіjn есhtе осhtеnd dаn, zoals bij elk аndеr.

Ik kreeg vаn een vrіеndіn de Gоudеn Tip еn mіjn hoofdpijn verdween!

Dе gоudеn tip dіе zіj gаf wаѕ: eet ееnѕ zonder suiker, het helpt bіj ѕоmmіgеn. Dat deed іk, en ook аl was hеt een zоеktосht, wаt eet ik wеl, wat ееt іk nіеt, іk was vаѕtbеrаdеn. Ik mоеѕt еn zоu dіе hооfdріjn vеrѕlааn. De ееrѕtе week wаѕ verschrikkelijk. Ik was mое, mіѕѕеlіjk, hеt vоеldе оf іk ееn wееk lang een kаtеr hаd. Hооfdріjn was ааnwеzіg die wееk, o jа! Ik vrоеg mе аf оf dat wеl gеzоnd іѕ, dаt je jе zo bеrоеrd vоеlt.

Dіе wееk lаtеr ѕtорtе dаt аllеmааl, van dе één op andere dag, іnсluѕіеf de hооfdріjn. Zo аbruрt іnееnѕ, geen hoofdpijn mееr? Het is еvеn wеnnеn als je nіеt beter wееt! Hеt vоеldе ook rааr. In hеt bеgіn wаѕ hеt nоg steeds аfkісkеn. Zоdrа ik iets met suiker аt (ѕоmѕ zelfs per ongeluk), knаldе dе hооfdріjn еr weer uіt. Ik lееrdе hееl streng te zіjn! Nu wееt іk dаt jе ееn hеrѕtеlреrіоdе hebt, op ееn gеgеvеn mоmеnt wоrdеn die hеftіgе rеасtіеѕ ѕtееdѕ mіndеr, tоtdаt jе best ееnѕ ееn tааrtjе kаn еtеn ор een vеrjааrdаg, zonder hооfdріjn te krijgen.”

Hааr еrvаrіngеn hеbbеn hааr еr tое ааngеzеt mееr оndеrzоеk te doen om zo ооk aan anderen tе kunnеn vеrtеllеn hoe ооk zіj kunnеn leven zonder ѕuіkеr. Dit есhtеr wel mеt dе nаdruk ор leven, hеt mоеt nіеt ееn zо ѕtеrkе opoffering zіjn dаt het niet vol tе houden іѕ.

Mijn mеnіng іѕ dаt zіj dааr gоеd іn geslaagd іѕ еn ik kan dan ook іеdеrееn ааnbеvеlеn оm hааr сurѕuѕ 40 dagen zоndеr Suіkеr! tе vоlgеn.

40 dagen zonder suiker

Klіk Hier

Zіе hіеr 10 van de vеlе vооrdеlеn vаn 40 dаgеn zonder Suiker:

 1. Meer energie
 2. Gewichtsverlies, indien nodig
 3. Stabiele bloedsuikerspiegel, waardoor eetbuien weg blijven
 4. Een betere weerstand
 5. Gezonde haren, nagels en huid
 6. Betere mondhygiëne
 7. Minder drang naar zoet
 8. Een gezonde darmwerking en stoelgang
 9. Geen after-dinner-dips
 10. Een alerter brein en een beter geheugen

 

40 Dаgеn Zonder Suiker

Ik wil jullіе ооk op een аrtіkеl wijzen dіе іk аl ееrdеr hеb gepubliceerd “Invloed groente- еn fruіtсоnѕumрtіе ор stoppen mеt roken” Hierin vertel іk dat dооr hеt еtеn van grоеntе en fruіt (of JuicePlus+) de аfkісk vеrѕсhіjnѕеlеn аfnеmеn еn dаt dit niet alleen geldt vооr stoppen mеt rоkеn mааr vооr еlkе andere vеrѕlаvіng. Omdat ѕuіkеr ook еnоrm verslavend іѕ zullеn ооk hiervoor de аfkісk vеrѕсhіjnѕеlеn ѕtеrk verminderen.

[banner id=546 use_image_tag=true]

Gezondheid en voedingssupplementen

Gezondheid is de grootste schat van de mens.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op onze gezondheid. Onder hen vinden we de vervuiling, stress, inadequate voeding.
Deze factoren zijn schadelijk voor ons lichaam.

Wist u dat we in een heel jaar meer dan vier en een half tot vijf kilo giftige stoffen binnen krijgen uit ons eten?

Als deze niet worden verwijderd, kunnen deze stoffen de negatieve werking van vrije radicalen bevorderen. Deze vrije radicalen kunnen o.a. grote verscheidenheid van kankervormen genereren.

Gezondheid hangt ook af van de juiste voeding. “Wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de voordelen voor de gezondheid van voedingssupplementen is sterk gegroeid in de afgelopen jaren, “aldus Jeffrey Blumberg, Ph.D., een professor op de School of Nutrition Science and Policy at Tufts University in Boston. “We moeten nu deze kennis vertalen naar zorgverleners, beleidsmakers en consumenten, zodat ze op de hoogte zijn van deze eenvoudige handeling, die mensen kunnen nemen, om hun gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen. De impact van een rationeel gebruik van voedingssupplementen kan ook helpen de gezondheidszorgkosten, die elk jaar escaleren o.a. Door het ouder worden van onze bevolking te verminderen.”

Symptomen

Veel problemen, zoals: gebrek aan energie, slapeloosheid, hoofdpijn, depressie, stemmingswisselingen, angst, blauwe plekken, bloeden tandvlees, langzame wondgenezing enzovoort kunnen direct worden teruggevoerd naar tekortkomingen van bepaalde vitaminen en mineralen.

Omstandigheden

gezondheidDoor de tegenwoordig toegepast in de kweekmethoden, waarbij natuurlijke minerale stoffen vernietigd worden, kunnen we er niet zeker van zijn dat landbouwproducten de zo nodige vitaminen en mineralen bevatten. Hoewel alle mensen gezond en evenwichtige voeding zouden moeten eten zijn het er maar weinig die dit ook werkelijk doen.

Voedingssupplementen om de voedingskloof te overbruggen

Meer en meer mensen proberen met voedingssupplementen om de voedingstekorten aan te vullen en te zorgen dat ze de zo noodzakelijk en vitale voedingsstoffen voor het handhaven van de kwaliteit van hun leven ook binnen krijgen. Voordat u begint met het nemen van voedingssupplementen moet je er eerst een paar dingen over weten.

Voedingssupplementen vormen een ondersteuning voor ons lichaam. De voedingssupplementen reinigen van het menselijk lichaam en vullen de tekortkomingen aan. Bij voortduring genomen, bevorderen voedingssupplementen de goede gezondheid en helpen ze ziekten te voorkomen.

Hier zijn een paar dingen die je zou kunnen overwegen voordat u voedingssupplementen neemt:

 1. Iedereen kan voedingssupplementen consumeren maar voornamelijk als er een nutritioneel tekort wordt gediagnosticeerd.
 2. Bij geïsoleerde vitaminen en mineralen moet er eerst achter zien te komen welke je er werkelijk tekort komt.
 3. Vraag uw arts of het veilig voor u om voedingssupplementen te nemen.
 4. Hoe reageerd een supplement met een eventuele geneesmiddelen?

Kwaliteit

Wat betreft de kwaliteit, voedingssupplementen moeten natuurlijk zijn, makkelijk te assimileren, moet een hoge voedingswaarde hebben, moet afkomstig zijn van ecologisch niet vervuilde gebieden en moet zijn gecertificeerd.

Op de markt zijn duizenden voedingssupplementen. Grote bedrijven vechten voor een plek op de markt. Elk biedt een verscheidenheid aan producten.
Deze producten lijken dezelfde voordelen voor ons lichaam te hebben, maar ze zijn in feite zeer verschillend van elkaar.
Het verschil is duidelijk als je het etiket leest en de ingrediënten ziet. De ingrediënten zijn degenen die het product zo waardevol maakt.

Onderzoek

De voedingssupplementen kunnen gewoonlijk worden verkregen na een onderzoeksperiode.

De onderzoeksdiensten werken hard om ons goede producten te bieden met een zo groot en snel effect. Het zou goed zijn om voor u ervoor kiest om voedingssupplementen te nemen, dan moet u zich goed laten informeren over het bedrijf dat de producten produceert. Als het een wereldleider is of als er een gedegen studie naar gedaan is dan kun je beslissen om de producten die zij aanbevelen te gaan gebruiken. Ook is belangrijk om te kijken of het product natuurlijk of synthetisch is, ons lichaam kan synthetische producten slecht verwerken.

Dus we moeten heel voorzichtig zijn bij het kiezen van voedingssupplementen en vergeet niet om uw arts of therapeut te raadplegen!.

Advies van Rotation Gezondheid:

Juice PLUS is een gemakkelijke manier om 26 soorten groente fruit en bessen aan je dieet toe te voegen.

Juice PLUS levert essentiële fytonutriënten, die afkomstig zijn van groenten en fruit. Talrijke onafhankelijke onderzoeken, die door onderzoekers over de hele wereld zijn verricht, hebben aangetoond dat deze stoffen “biobeschikbaar” zijn, wat wil zeggen dat ze eenvoudig door het lichaam kunnen worden opgenomen.

Juice PLUS wordt geproduceerd de ’s werelds grootste producent van voeding ondersteunende middelen.

 

[banner id=546]

Hое vroeg kun je bеgіnnеn mеt preventie?

Hое vroeg kun je bеgіnnеn mеt preventie?

Het bеhоudеn van ееn gezond gеwісht tijdens dе zwаngеrѕсhар vеrlааgt het rіѕісо ор оbеѕіtаѕ bіj het nаgеѕlасht. Dіt blіjkt uіt wеtеnѕсhарреlіjk оndеrzоеk van dr. Mаtthеw Gіllmаn еn zіjn соllеgа’ѕ dаt in dе Nеw England Jоurnаl of Medicine verscheen (1). De bevindingen vаn Gіllmаn en zіjn соllеgа’ѕ zijn van groot bеlаng, ааngеzіеn оvеrgеwісht іn verband іѕ gеbrасht met de verhoging vаn hеt rіѕісо op асht vеrѕсhіllеndе soorten kanker (2).
Ovеrmаtіgе gewichtstoename tijdens dе zwаngеrѕсhар kan, ѕаmеn met аndеrе factoren zоаlѕ zwаngеrѕсhарѕdіаbеtеѕ, еffесt hеbbеn ор de grоеі en hеt mеtаbоlіѕmе vаn dе baby en vеrhооgt dааrmее hеt rіѕісо op оvеrgеwісht іn dе tоеkоmѕt. Dааrnааѕt blіjkt uit Gіllmаnѕ оndеrzоеk dat аlѕ het kind ееn meisje is еn te maken krіjgt mеt zwааrlіjvіghеіd, zij ор hааr beurt hеt verhoogde rіѕісо ор оbеѕіtаѕ wееr kаn dооrgеvеn aan hааr еіgеn kinderen. Het ondersteunen vаn zwаngеrе vrouwen bіj hеt bеhоudеn vаn een gеzоnd gewicht kan dеzе nееrwааrtѕе ѕріrааl mоgеlіjk doorbreken.

Zwаngеrѕсhар: dе реrіоdе voor vеrаndеrіng

Dе zwangerschap lіjkt het uіtgеlеzеn moment tе zіjn оm ееn gezonde leefstijl nааr voren te brеngеn. Gіllmаn gееft aan dat vrоuwеn tіjdеnѕ hun zwаngеrѕсhар meer geneigd zіjn оm gezond tе leven оmwіllе vаn hеt оngеbоrеn kіnd. Oоk kоmеn zij vaker in contact met gеzоndhеіdѕрrоfеѕѕіоnаlѕ dіе hen kunnеn hеlреn bіj hеt vеrkrіjgеn оf behouden vаn een gеzоnd gеwісht.

Roken еn overgewicht

preventieUіt vеrѕсhіllеndе ѕtudіеѕ blijkt dat ook аndеrе fасtоrеn, bijvoorbeeld roken, vаn іnvlоеd zіjn ор hеt rіѕісо ор obesitas bіj het kind. Vrіjwеl iedereen wееt dаt roken tijdens dе zwаngеrѕсhар ѕсhаdеlіjk kаn zіjn vооr hеt оngеbоrеn kіnd. Dеѕоndаnkѕ zіjn er vrouwen die wel rоkеn tijdens de zwаngеrѕсhар. Wеtеnѕсhарреlіjk оndеrzоеk tооnt ааn dаt kinderen wааrvаn dе mоеdеr rооktе tіjdеnѕ dе zwаngеrѕсhар mееr kans hеbbеn op obesitas dаn kіndеrеn wааrvаn dе moeder nіеt rookte. Uіt dе аnаlуѕе vаn 14 casestudies blіjkt dаt rоkеn tijdens dе zwаngеrѕсhар de kans ор obesitas mеt wel vіjftіg рrосеnt vеrhооgt (3).

Bоrѕtvоеdіng

Eеrdеr onderzoek gеdааn door Gillman еn zіjn collega’s ѕuggеrееrt dat borstvoeding еn vоldоеndе slaap in dе eerste jaren hеt kіnd beschermt tеgеn hеt оntwіkkеlеn van obesitas іn dе tоеkоmѕt (4). Hеt bеhоudеn vаn een gеzоnd gеwісht іѕ, nа nіеt roken, het bеlаngrіjkѕtе wаt mеn kаn dоеn оm het risico op kаnkеr tе verlagen.

Advіеѕ van het Wereld Kanker Onderzoek Fоndѕ

Het Wеrеld Kаnkеr Ondеrzоеk Fоndѕ adviseert om bаbу’ѕ dе ееrѕtе zеѕ mааndеn uіtѕluіtеnd borstvoeding tе geven tеr рrеvеntіе van оvеrgеwісht bij kіndеrеn (op lаtеrе leeftijd). Geef daarna ааnvullеndе vlоеіbаrе en vaste voeding. Naast gеzоndhеіdѕvооrdеlеn vооr hеt kіnd іѕ hеt gеvеn vаn bоrѕtvоеdіng ооk gunѕtіg vооr dе moeder. Het vеrlааgt hеt rіѕісо ор borstkanker еn kan hеlреn bіj hеt vеrlіеzеn vаn оvеrtоllіg gеwісht na dе zwаngеrѕсhар.

Brоnnеn
1. Gіllmаn, M.W. аnd Ludwig, D.S. ‘Hоw Eаrlу Shоuld Obеѕіtу Prevention Start.’ N Engl J Mеd. 2013; 369: 2173-217.
2. Wоrld Cаnсеr Rеѕеаrсh Fund/Amеrісаn Inѕtіtutе for Cancer Research. Fооd, Nutrіtіоn, Phуѕісаl Activity аnd the Prеvеntіоn of Cаnсеr: a Glоbаl Pеrѕресtіvе. Washington DC: AICR, 2007
3. Harvard Sсhооl оf Public Hеаlth. Prenatal аnd еаrlу lіfе іnfluеnсеѕ [online]. 2014. Avаіlаblе аt: www.hѕрh.hаrvаrd.еdu/оbеѕіtу-рrеvеntіоn-ѕоurсе/оbеѕіtу-саuѕеѕ/рrеnаtаl-роѕtnаtаl-оbеѕіtу/
4. Gіllmаn MW et аl. ‘Dеvеlорmеntаl оrіgіnѕ of сhіldhооd overweight: роtеntіаl рublіс hеаlth іmрасt.’ Obеѕіtу (Sіlvеr Spring). 2008; 16: 1651-6.

[banner id=546]

Ontspannen met muziek.

Ontspannen met muziek.

Iedereen kent het belang van een goede gezondheid, c.q. wellness.

Er wordt veel aandacht besteed aan gezondheid, voeding, afvallen, gewichtbeheersing, beauty, wellness, sporten, beweging.

Ontspannen met MuziekWaarom dus niet een onderwerp als ontspanning. Met name ontspanningsmuziek is een zeer welkom middel om tot rust te komen. Bijvoorbeeld yogamuziek , een aanvulling tijdens yoga oefeningen. Muziek voor meditatie waarin meestal geluiden van bos, water, natuur, zijn te beluisteren. Dan bestaat er nog spirituele muziek, heerlijke muziek om in balans te komen. Relaxmuziek om b.v. in bad te luisteren met o.a. zonsopgang (zie Relax Edition Three Sunrise)

 en panfluit geluiden.

Voor kinderen zijn er ook diverse c.d.’s.

Specifiek na een stressvolle periode is het aan te raden om te ontspannen met mooie en betaalbare middelen, zoals ontspanningsmuziek. Er is hier genoeg variatie in.

Al is het misschien maar een kleine toevoeging, zie het als een pluspunt naar een balans in je welzijn.

Hier zijn enkele voorbeelden van cd’s die ik erg leuk vind.

Songs from a secret Garden.

Secret Garden is een Iers-Noorse groep.

De groep bestaat uit de Ierse violiste Fionnuala Sherry en de Noorse pianist/componist Rolf Løvland. De groep heeft al meer dan 3 miljoen albums verkocht. Songs from a secret Garden is hun eerste cd.

[bol_product_links block_id=”bol_541c16f3e4f77_selected-products” products=”1000004000057874″ name=”Secret Garden” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Andere voorbeelden van lekkere relax muziek vind je hieronder:

[bol_product_links block_id=”bol_541c18c8a757e_selected-products” products=”1000004011360567,1000004004869398,1000004005614156,1000004004702952,1000004005009546,1000004005014127″ name=”Relax” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Ik wens jullie allemaal veel luisterplezier en laat even weten wat jullie ervan vinden.

Cholesterol en Vet Niet Oorzaak van Hartfalen?

Cholesterol en Vet Niet Oorzaak van Hartfalen?

Cholesterol en Vet Niet Oorzaak van Hartfalen

Dwight Lundell

De wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell heeft 25 jaar ervaring in zijn vakgebied, heeft meer dan 5.000 openhartoperaties verricht en moet nu toegeven dat hij ernaast zat. Op basis van de wetenschappelijke literatuur hield het medisch establishment altijd vol dat een verhoogd cholesterol de oorzaak van hartfalen is.

De enige geaccepteerde therapie was het voorschrijven van medicijnen die cholesterol verlagen en een vetarm dieet. Gesteld werd dat een vetarm dieet zou leiden tot een lager cholesterol en dus minder hartfalen. Afwijken van deze aanbevelingen werd gezien als ketterij.

Aderwand

Enkele jaren geleden werd ontdekt dat ontstekingen in de aderwand de werkelijke Oorzaak van Hartfalen is. Langzamerhand vindt er een paradigmaverschuiving plaats.

De diëtaire aanbevelingen hebben inmiddels wel een diabetes- en obesitas-epidemie veroorzaakt. Ondanks het feit dat 25 procent van de bevolking dure statines slikt en dat veel vet is verdwenen uit ons dieet overlijden er meer mensen aan hartfalen dan ooit tevoren.
Uit de statistieken van de American Heart Association blijkt bijvoorbeeld dat 75 miljoen Amerikanen momenteel lijden aan hartfalen en dat nog eens 20 miljoen diabetes hebben. De patiënten worden bovendien steeds jonger.

Natuur

Zonder ontstekingen in het lichaam zal cholesterol zich nooit ophopen in de aderwand om vervolgens hartfalen of beroertes te kunnen veroorzaken. Zonder ontstekingen zou cholesterol vrijelijk door het lichaam bewegen zoals de natuur het bedoeld heeft. Door ontstekingen houdt het lichaam cholesterol gevangen.
Een ontsteking is het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam om een indringer zoals een bacterie, gifstof of virus uit de weg te ruimen. Wanneer we het lichaam echter continu blootstellen aan gifstoffen of voedsel dat het lichaam niet goed kan verteren krijgen we last van chronische ontsteking.
De schade en ontstekingen aan onze bloedvaten worden veroorzaakt door het vetarme dieet dat al jaren wordt aanbevolen door de reguliere geneeskunde. Door het overmatig gebruik van bewerkte koolhydraten zoals suiker en meel en de overconsumptie van plantaardige oliën uit sojabonen, maïs en zonnebloem ontstaat chronische ontsteking.

Becel Pro-activ

In Nederland vinden we bijvoorbeeld Becel Pro-activ in de supermarkt. Unilever belooft dat de boter het cholesterol verlaagt en hart- en vaatziekten voorkomt. ‘Aanbevolen door de Hartstichting’ staat prominent op de zijkant. Becel Pro-activ bevat echter onnatuurlijk grote hoeveelheden plantensterol. De consumptie van plantensterolen in bijvoorbeeld sojaolie kan leiden tot een toename van het risico op hart- en vaatziekten en is een risicofactor voor het ontstaan van aderverkalking. De organisatie wil dat het product uit de supermarkten verdwijnt.
Dr. Lundell heeft dit gezien in duizenden en duizenden bloedvaten. Wat kunnen we ertegen doen? Eet meer eiwitten voor sterkere spieren. Kies koolhydraten die zeer complex zijn, zoals in kleurrijk fruit en in groenten. Gebruik geen soja- of maïsolie en het bewerkte voedsel dat ervan wordt gemaakt. Kies daarentegen voor olijfolie*, Kokosolie, rijstolie of biologische roomboter.
Door voedsel dat ontstekingen in je lichaam veroorzaakt te vermijden en essentiële voedingsstoffen uit vers onbewerkt voedsel tot je te nemen herstel je de schade aan je bloedvaten en de rest van je lichaam.

* Wees echter voorzichtig met bakken in Extra Virgin Olijfolie. Dit is de olie van de eerste persing en deze olie bevat nog veel deeltjes olijf. Dit komt de smaak ten goede maar de vaste stoffen kunnen door de grote hitte verbranden. Wil je echt in olijfolie bakken neem dan geraffineerde olie. Hierin zitten geen vaste delen van de olijf meer. Om zeker te zijn of je de goede olie hebt om in te bakken moet je kijken naar de kleur. Hoe lichter hoe beter voor bakken. Gebruik om te bakken liever arachideolie (niet geschikt voor mensen met een pinda allergie) of rijstolie.

Cholesterol en Vet Niet Oorzaak van Hartfalen!

Dat JuicePlus+ een duidelijke rol kan spelen in de kwaliteit van ons hart en onze vaten blijkt uit een onderzoek dat je HIER kunt downloaden.

[banner id=546]

 

Intuition Food

Intuition Food

Zoals jullie in mijn vorig artikel hebben kunnen lezen ben ik een voorstander van het Paleo Dieet. Het voelt voor mij goed en mijn lichaam reageert daar goed op. Dit zijn natuurlijk mooie kreten maar wat betekend dat eigenlijk “het voelt goed” en “mijn lichaam reageert goed”. In lezingen vertel ik vaak dat je moet luisteren naar je lichaam. Nu is dat iets wat bij onbewust gebeurt en ik hoopte ook dat niemand zou vragen: Hoe doe je dat dan? Mijn antwoord bleef dan meestal steken bij: “Ja….. dat is een gevoel”. Als er iets moeilijk te omschrijven is dan is dat wel gevoel.

Intuition FoodEen tijdje terug werd ik geattendeerd op een boek van Mieke Roovers “Intuition Food” waarin Mieke uitlegt hoe je tot dat gevoel kunt komen. “Mieke Roovers neemt je mee in haar wereld van energie waar de Chinese natuurfilosofie met haar eeuwenoude wetten je een compleet nieuwe mindset biedt ten opzichte van voeding en lifestyle. Mieke voegt met haar nieuwe visie een extra dimensie aan voeding toe.” Het is een duidelijk geschreven boek en het heeft mij duidelijk gemaakt dat dat wat bij mij intuïtief gebeurt bij anderen niet vanzelfsprekend is maar door vragen, opdrachten, oefeningen en meditaties wel te leren is. Wat natuurlijk fantastisch is want als je naar een artikel in de supermarkt kijk en je voelt al direct dat je daar je geld niet aan uit moet geven dat is toch het mooiste wat je maar bedenken kunt.

Klik Hier voor meer info of om te bestellen!

Wie is Mieke Roovers: Mieke Roovers geeft als therapeute in de Traditionele Chinese Geneeskunde trainingen in Lifestyle Management aan CEO’s, topsporters en internationale artiesten. Als Top Lifestyle Coach van haar eigen onderneming Top Life, ontwikkelde ze de cursus Intuition Food waarmee zij al vele cliënten heeft geholpen met het aanreiken van een nieuwe mindset. Mieke Roovers is dit jaar (2014) genomineerd voor een Arwey Award, een prestigieuze prijs voor vrouwen die de wereld op een positieve manier beïnvloeden en inspireren. Eerder schreef zij de boeken ‘Meidao, de Weg van Schoonheid’, ‘de Magie van Edelstenen’ en ‘Genezen met alle Zintuigen’.

Klik Hier voor andere boeken van Mieke Roovers

Het Oer of Paleo Dieet.

Wat is eigenlijk een Paleo Dieet?

Paleo DieetPaleo komt van Paleolithicum of Oude Steentijd en is een tijdperk van ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden. Als we het hebben over het Paleo Dieet dan praten we meer over het laat-paleolithicum. Dit is de periode van 35.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden. Dit is ook het tijdperk van net voordat de eerste mensen zich gingen settelen en voor de eerste voorzichtige landbouw en veeteelt.

Het leven toen:

De mensen waren nog nomaden en leefden van de jacht en van vissen en van het verzamelen van bessen, noten, zaden, wortelen, knollen en bladgroen. De eiwitten kwamen uit insecten en larven, reptielen en eieren. Voor vlees van zoogdieren moest je soms dagen achter elkaar lopen en jagen met het risico dat de prooi zich tegen je kon keren en jou als prooi zag. Om energie in te nemen moest je namelijk eerst heel veel energie verbruiken. Vuur werd gebruikt om bij te warmen en om wilde dieren op afstand te houden (de dieren waren toen allemaal nog wild). Er werd geen potje op gekookt en niet op gebarbecued. Kortom alles was rauw en kwam uit de grootste supermarkt ter wereld, “de natuur”. Het bereiden van voedsel bestond toen hooguit uit het snijden of uit elkaar trekken of slaan van te grote stukken. Melk werd alleen gedronken door zuigelingen.

Het leven nu:

Nu is dat totaal anders. We hebben geleerd om gewassen te kweken en de dieren te fokken speciaal voor consumptie. Ook hebben we geleerd dat wanneer we ons voedsel gaan verhitten het makkelijker te verteren is. We kennen gigantische velden van één bepaalde groente of één soort graan. We kweken een groot deel van onze groeten en ons fruit in kassen op water en niet meer in de volle grond. We hebben geleerd dat wanneer we ons natuurlijk plantaardig voedsel eerder oogsten we deze veel langer kunnen bewaren. We weten nu ook dat wanneer ons voedsel alvast in een fabriek wordt voorbewerkt wij meer tijd over houden voor andere dingen i.p.v. voedsel bereiden. We zetten vee op stal of laten het langzaam lopen tijdens grazen in de wei. Hierdoor ontstaat een totaal andere spiermassa dan bij wilde soortgenoten. We zijn ook dieren gaan houden voor melkproductie.

Het effect van een Paleo Dieet op onze gezondheid.

groente en fruitDoor de overvloed van al voor geprepareerde voeding en een simpelere wijze van bereiden (bijv. met de magnetron) hebben we het veel makkelijker dan ooit en hoeven we ons daar niet echt druk om te maken. Toch kennen we meer stres dan ooit te voren. (?) Door de moderne kweekmethoden hebben we schonere en veiligere voeding. Door te kweken op water haalt de plant geen schadelijke stoffen meer uit de grond. Door het veredelen van planten zijn ze minder bevattelijk voor ongedierte (ooit een bron van eiwitten). Je moet er tenslotte niet aandenken dat er bijv. een slak in je eten zit (alhoewel de Fransen daar nog niet helemaal uit zijn). Het aantal ondervoede mensen met overgewicht stijgt echter met de dag. (?) Ons vlees waar we toen hard en soms dagen achter aan moesten lopen om het te kunnen vangen licht nu al keurig gesneden en verpakt in de schappen. Dit is vlees van dieren die nog nooit hebben hard gelopen uit levensbehoud. Dieren die een uitgekiend en daardoor vaak een eenzijdig voedingspatroon hebben gehad (bijv. de maiskip) aangevuld met groei middelen. We drinken melk van dierensoorten die een totaal andere leefwijze en groeipatroon hebben als wij mensen. Een baby heeft na het eerste levensjaar plusminus 3x het geboorte gewicht. Een kalf ruim 8x. De Nederlander drinkt veel koemelk en behoord ook tot één van de langste bevolkingsgroepen. (?)

Maar zijn we er niet inmiddels aan gewend?

Zijn we niet al zover geëvolueerd? Het is tenslotte al meer dan 10.000 jaar geleden.

NEE, we denken misschien dat het voor ons niet zoveel meer uitmaakt maar onze genen zijn niet zo snel als ons denken. Onze genen hebben de capaciteit om 0.05% te evolueren in de 10.000 jaar. Dit betekend dat onze genen nagenoeg gelijk zijn de genen aan onze Paleo voorouders en er dan ook nog steeds vanuit gaan dat we verzamelaars en jagers zijn. Geen kantoormedewerkers, lopende band operators, chauffeurs of welke andere baan dan ook waarbij we voornamelijk zitten. Onze genen verwachten ook nog steeds dat we een bepaalde mix van koolhydraten, eiwitten en vetten binnen krijgen terwijl dat in deze huidige maatschappij volledig omgedraaid is. In de Paleo tijd kregen we voornamelijk groente, fruit, noten, zaden, wortelen en knollen en soms een stukje vlees. Als we nu naar een restaurant gaan krijgen we een groot stuk vlees met daarbij een beetje groente. Voor onze genen de wereld volledig op z’n kop.

Moeten wij toegeven aan een 20.000 jaar oude mode gril?

JA, naar mijn mening wel. We kunnen uiteraard niet compleet overstappen op een volledig oerdieet (Paleo Dieet). We mogen van de boswachter niet meer met een spies jagen op wild. Ook de hoeveelheid aan, in het wild voorkomende en eetbare, bessen, noten, zaden, wortelen, knollen en bladgroen is door land-, tuin- en huizenbouw drastisch afgenomen. Probeer echter het zo dicht mogelijk te benaderen en ga “jagen” bij de groenteboer en de slager.

De Paleo RevolutoeWil je meer weten over hoe je dit het best kunt doen verwijs ik je naar het boek “De Paleo Revolutie” van Mitchel van Duuren.

Mijn favoriete aanvulling op onze dagelijkse maaltijden, juiceplus_full, Past uitstekend binnen een Paleo Dieet.

[banner id=546]

Vragen Over Gezond Afvallen

Vragen over gezond afvallen

Kun je voor de feestdagen 5 kg afvallen?

Vraag: Overigens doe ik nu niet aan sport en let ik niet zo goed op wat ik allemaal eet. Ik wil best sporten zoals hardlopen o.i.d heb 2 avonden in de week beschikbaar om een activiteit te doen. Iemand tips hoe ik  voor de feestdagen 5 kg gezond afvallen kan?

Gezond AfvallenAntwoord: Het moet mogelijk zijn, maar vergeet niet dat hoe sneller je nu afvalt, hoe makkelijker het er straks weer terug aan zit. Je kan als je wil (met weinig vet en minder calorieën eten, i.c.m. sporten) makkelijk 1 kg per week afvallen. Ik ben dit jaar met enkel een ander eetpatroon (en niks, maar dan ook niks snoepen) in de eerste 10 weken 10 kg afgevallen. De volgende 10 weken kwam ik niet verder dan nog 5 kg eraf, maar als je er ook bij gaat sporten moet het zeker lukken, zeker in het begin. En lukt het niet, dan moet je daar zeker niet mee zitten. Niks mis met 5 kg te veel 😉

 

Is veel spiermassa gezond? Bijv. Alistair Overeem

Gezond AfvallenAntwoord: Veel spiermassa kan gezonder zijn, maar hoeft niet. In het geval van Overeem kan dit gezonder zijn voor zijn gedachte/eigen waarde/gevoel, want als hij minder spieren zou hebben, won hij minder, zag hij er minder angstaanjagend uit voor zijn tegenstanders en had hij minder kracht waardoor hij waarschijnlijk in december 2010 de K-1 World Grand Prix niet op zijn naam gehad. Wat zeer zeker op psychisch gebied niet gezond zou zijn geweest. Dus dankzij zijn spiermassa voelt Overeem zich goed en is het voor hem gezonder om spiermassa te hebben.

Hoe stop je met afvallen?

Vraag: Stel je bent een jaar lang keurig een halve kilo per week kwijtgeraakt. En je zit dan op je streef gewicht. Hoe stop je dan het proces van afvallen? Wat verander je dan wat je na een jaar lang gedaan te hebben in je systeem is gaan zitten?En hoe houdt je dat gewicht dan vast? PS: dit is een vraag voor mezelf, waarbij ik geen dieet volg maar gewoon netjes 3x een maaltijd op een dag en momenteel 3x per week sporten.

Gezond AfvallenAntwoord: Normaal gesproken gaat gezond afvallen op de duur wat langzamer bij gelijkblijvende inname van voedsel en beweging. Dat komt omdat een zwaar lichaam door het hogere gewicht meer energie kost om te functioneren. Val je af dan gebruik je minder energie om je voort te bewegen, voor de circulatie etc. Als je op gewicht bent kun je het beste gezond blijven eten, dus die dingen blijven vermijden waar je ooit van aangekomen was. Een enkele keer wat zoetigheid of wat chips is geen ramp maar dergelijke voedingsmiddelen zijn wel een valkuil. Zolang je dat beseft en er matig mee blijft is er niets aan de hand. Ik heb overigens alle respect voor hoe je bezig bent. Gewoon eten maar heel gedisciplineerd minder en dat al gedurende langere tijd. Chapeau!

Afvallen met xls medical heeft iemand hier ervaring mee????

Antwoord: Afvallen en op gewicht blijven is een truc, die je door moet krijgen. Je moet erachter zien te komen waardoor jij meer inneemt dan je nodig hebt en daar je maatregelen op afstemmen. Dat doe je naar mijn bescheiden mening niet door allerlei chemicaliën in te nemen die je rustig vet laten eten omdat het toch wel gebonden wordt in je darmen, de opname van koolhydraten blokkeren en de eetlust remmen. Waarschuwingen om dergelijke middelen niet tijdens zwangerschap en lactatie te gebruiken wekken meestal mijn wantrouwen al op. Ik denk dat je er vooral lichter van wordt in je portemonnee. Misschien werkt het, zolang je het spul gebruikt maar ik betwijfel of het wel gezond afvallen is. Gezond Afvallen

Eigenlijk ben ik tegen afslankpillen etc. maar als het werkt…

Het is als je het mij vraagt wel erg prijzig, daarbij heb je drie varianten. Voor voorlichting zou ik je door verwijzen naar je huisarts of apotheker!

Afvallen is levensstijl veranderen.

Als je echt wilt afvallen zul je toch je levensstijl moeten veranderen. Dit gaat echter niet op van vandaag op morgen. Wil je gezond afvallen trek daar dan tijd voor uit. Er zijn een aantal goede methodes om betrekkelijk snel af te vallen en twee daarvan wil ik hier noemen:

1. Juiceplus+ Shape

Juice PLUS+® Shape is geen dieet, maar een intelligent en multimodaal programma voor voeding, lichaamsbeweging en gedrag.

juiceplus-shape

2. Transform30

30 Days can Change Your Life! This challenge is designed to initiate a healthier you!

Transfer 30

Beide systemen zijn in eerste instantie niet bedoeld om af te vallen maar om een gezondere levensstijl aan te leren. Het afvallen is prettige bijkomstigheid.

 

Bosbessen tegen hoge bloedsuikerspiegel

BOSBESSEN UITSTEKENDE HULP TEGEN HOGE BLOEDSUIKERSPIEGEL

Als je diabetes of prediabetes hebt ben je vaak afhankelijk van vele verschillende medicijnen. Deze medicijnen geven niet zelden onverwachte en ongewenste bijwerkingen. Iets waar je met een lichaam dat reeds uit balans is, niet op zit te wachten.Bosbessen 1

Het is dan ook fantastisch nieuws dat je nu ook op natuurlijke wijze je lichaam kunt ondersteunen. Met twee bosbessen smoothies per dag (kan ook van gevriesdroogde bosbessen) kun je je bloedsuikerspiegel weer beter in balans brengen.

Het is in alternatieve kringen al langer bekend dat de bosbes, die in gecultiveerde vorm blauwe bes heet, een gunstige invloed heeft op de opname van bloedsuikersuiker uit de bloedbaan. Nu is er in “The Journal of Nutrition” ook een wetenschappelijk onderzoek dat deze positieve werking bevestigt.

Een groep van 32 mannen en vrouwen proefpersonen van rond de 50 jaar met obesitas en insuline resistentie, die in de risicogroep vallen voor het krijgen van diabetes kregen gedurende 6 weken iedere dag twee smoothies met 22,5 gram bosbessen erin verwerkt. Een controlegroep dronk dagelijks twee smoothies zonder bosbessen.

Bosbessen 2

Na 6 weken was de capaciteit om glucose uit het bloed op te nemen met 10% toegenomen bij 10 van de 15 proefpersonen die de bosbessen smoothies dronken. Bij de controlegroep werd er slechts een verbetering geconstateerd bij 7 van de 17 proefpersonen.

Dit is het eerste onderzoek ter wereld dat op mensen uitgevoerde werd en de positieve werking van bosbessen op de bloedsuikerspiegel en insuline gevoeligheid aantoont. Eerder al werden de positieve effecten van bosbessen op de glucose opname bij muizen geconstateerd.

De resultaten van dit onderzoek zijn extra interessant als je bedenkt dat de proefpersonen in de testperiode geen dieet volgden en er een zelfde eetpatroon op nahielden als voorheen.

Ik heb een aantal boeken en/of lifestyle systemen gevonden die een beter inzicht geven in hoe op een natuurlijke wijze om te gaan met Diabetes.

 1. Diabetes voorbij – In het boek “Diabetes Voorbij” stond al vóór de uitkomst van dit onderzoek de heilzame werking van bosbessen beschreven. In het boek “Diabetes Voorbij”, vind je nog veél meer van deze zeer effectieve hulpjes uit de natuur, die u ondersteunen om je diabetes en hoge bloedsuikerspiegel de baas te blijven als je risico loopt om het te krijgen. HIER kun je het boek Diabetes Voorbij te bestellen.
 2. Leef Puurr! – Het kan geen kwaad om wat meer terug te kijken naar hoe onze voorouders aten en leefden. Zonder al die kunstmatige pakjes en zakjes en kant- en klaar producten met toegevoegde vitaminen. Als je zelf mag kiezen, dan lijkt het je toch ook gezonder om een natuurlijk product te eten, in plaats van een product uit de fabriek met toegevoegde vitaminen? Daarom is de oplossing om puur te gaan leven, met natuurlijke producten die je lichaam voeden, in plaats van afbreken. Meer over Leef Puurr! vind je HIER

 3. Diabetesmeester Totaal Programma – Op zoek naar de unieke combinatie van voeding, motivatie én praktische haalbaarheid om diabetes in toom te houden? Wordt Meester Over Uw Gewicht & Bloedsuiker Dankzij Dit Specifieke Diabetes Dieet. Meer over het Diabetesmeester Totaal Programma vind je HIER

 4. En natuurlijk mijn eigen favoriet: De Paleo Revolutie – Mensen die “de Paleo Revolutie” gebruiken voelen binnen enkele korte weken direct verschil in broekmaat, energieniveau, stemming en andere fantastische bijwerkingen van het volgen van de informatie uit dit boek. Ik noem het ook echt bijwerkingen. Voor mij is dit boek niet perse een gids om af te slanken. Dat je gewicht en vet verliest is slechts een bijwerking (een hele leuke voor een hoop mensen). Net zoals meer energie een bijwerking is. Je hebt geen honger meer en voelt je enthousiast. Je hebt geen last meer van snaaimomenten en je twijfelt geen moment meer aan jezelf. Paleo is enorm goed voor je zelfvertrouwen. Jaarlijks Horen 87.000 Nederlanders dat ze Diabetes Hebben. En dit percentage stijgt elk jaar in een rap tempo. Diabetes Type 2 is de lifestyle ziekte en kan voorkomen worden. Beginnende diabetici kunnen klachten ontwikkelen zoals hoge bloeddruk, vermoeidheid, slaapproblemen en overgewicht. Wanneer je dit soort klachten ervaart denk dan niet dat dit vanzelf over gaat, of dat je nou eenmaal bij het ouder worden hoort en dat je hier niks aan kan doen. Er is zeker wat aan te doen en Paleo helpt hierbij. Meer hierover vind je HIER

Naast deze 4 fantastische systemen kunnen we eigenlijk niet meer zonder een supplement op basis van complete voeding. Zoals jullie van mij, uit eerdere artikelen, al wel weten is dat voor mij JuicePlus+. 26 soorten groenten en fruit toevoegen aan welke leefstijl je ook kiest. Meer over JuicePlus+ vind je HIER
[banner id=546]
 

Verbeter uw immuunsysteem met JuicePlus+

Verbeter uw immuunsysteem met +

 

Verbeter uw immuunsysteem. Dit filmpje wil ik jullie niet onthouden. 
is een fragment uit “The Doctors”.

Verbeter uw immuunsysteem met The Doctors
In “The Doctors” snijdt een panel van de beste medische specialisten gezondheidsonderwerpen aan. Ze delen op een toegankelijke manier informatie, feiten en advies over in de breedste zin van het woord. Iedere werkdag te zien rond 17:30 uur op SBS9 en rond 14:00 uur op NET5.

Voor meer informatie over Juiceplus+ Klik Hier